సమయాన్ని

0
138

సమయాన్ని అతి ఉన్నతమైన
ఆత్మ సాధనకు
ఎక్కువగా కేటాయించడమే
సర్వసమస్యలకు సమాధానం!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here