ప్రతికూల ప్రజలు

0
73

ప్రతికూల ప్రజలు
మీ శాంతికి
అంతరాయం కలిగిస్తే ప్రభావితము కాకండి!
మీ కాంతి ప్రసరించడం
కొనసాగించండి!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here