కావలసిందే జరిగింది!

0
84

రావలసిన, కావలసిన అనుభవాలే వచ్చాయి!
కావలసిందే జరిగింది!
మన ఆత్మ పురోగతి కోసం
మనం ఏరి కోరి తెచ్చుకున్న
అద్బుతమైన అనుభవాలే అన్నీ!
గుర్తుంచుకొండి!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here